Skip to main content

K — Kandahar 1908, Emir Habibullah Khan's Renovations

Series
K 01-42, Kandahar 1908